POLÍTICA DE PRIVACITAT DEL LLOC WEB

INICI

  1. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Respectant el que estableix la legislació vigent, Bellpuig Online (d’ara endavant, també lloc web) es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, d’acord amb el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides.

 

Lleis que incorporen aquesta política de privacitat

Aquesta política de privacitat s’adapta a la normativa espanyola i europea vigent en protecció de dades de caràcter personal a Internet. En concret, respecta les següents regles:

 

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals (LOPD-GDD).

Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RDLOPD).

Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE).

Identitat del responsable del tractament de dades personals

El responsable del tractament de les dades personals recollides a Bellpuig Online és: REDCOMDIS, S.L., proveït de NIF: B25584046 i inscrita a: Lleida amb les següents dades registrals: Tom 945, Foli 1 Full L-18409, el representant del qual és: Joan Boldú Mas (en endavant, Responsable del tractament). Les seves dades de contacte són les següents:

 

Adreça: Alcalde Sala, N.30

 

Telèfon de contacte: 34630473514

 

Correu electrònic de contacte: info@bellpuigonline.cat

 

Registre de dades personals

En compliment del que disposa el RGPD i la LOPD-GDD, l’informem que les dades personals recollides per Bellpuig Online, a través dels formularis ampliats a les seves pàgines seran incorporades i seran tractades en el nostre fitxer amb la finalitat de facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre Bellpuig Online i l’Usuari o el manteniment de la relació establerta en els formularis que emplena, o per respondre a una sol·licitud o consulta de la mateixa. Així mateix, d’acord amb el que estableix el RGPD i la LOPD-GDD, llevat que sigui aplicable l’excepció prevista en l’article 30.5 del RGPD, es manté un registre d’activitats de tractament que especifica, segons les seves finalitats, les activitats de tractament realitzades i les altres circumstàncies establertes en el RGPD.

 

Principis aplicables al tractament de dades personals

El tractament de les dades personals de l’Usuari estarà subjecte als següents principis establerts en l’article 5 del RGPD i en l’article 4 i següents de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals:

 

Principi de licitud, lleialtat i transparència: es requerirà en tot moment el consentiment de l’Usuari després d’informació totalment transparent de les finalitats per a les quals es recullen les dades personals.

Principi de limitació de la finalitat: les dades personals seran recollides per a finalitats determinades, explícites i legítimes.

Principi de minimització de dades: les dades personals recollides seran únicament les estrictament necessàries en relació amb les finalitats per a les quals es tractin.

Principi d’exactitud: les dades personals han de ser exactes i sempre actualitzades.

Principi de limitació del termini de conservació: les dades personals només es conservaran de tal manera que permetin la identificació de l’Usuari durant el temps necessari per a les finalitats del seu tractament.

Principi d’integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractades de manera que garanteixi la seva seguretat i confidencialitat.

Principi de responsabilitat proactiva: el responsable del tractament serà responsable d’assegurar-se que es compleixen els principis anteriors.

Categories de dades personals

Les categories de dades que es tracten a Bellpuig Online són només dades identificatives. En cap cas es tracten categories especials de dades personals en el sentit de l’article 9 del RGPD.

 

Base legal per al tractament de dades personals

La base legal per al tractament de dades personals és el consentiment. Bellpuig Online es compromet a obtenir el consentiment exprés i verificable de l’Usuari per al tractament de les seves dades personals per a una o més finalitats específiques.

 

L’Usuari tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Serà tan fàcil retirar el consentiment com donar-lo. Com a norma general, la retirada del consentiment no condicionarà l’ús del lloc web.

 

En les ocasions en què l’Usuari hagi o pugui facilitar les seves dades a través de formularis per realitzar consultes, sol·licitar informació o per motius relacionats amb el contingut del Lloc Web, se l’informarà en cas que l’emplenament d’algun d’ells sigui obligatori perquè són imprescindibles per al correcte desenvolupament del funcionament realitzat.

 

Finalitats del tractament per a les quals estan destinats les dades personals

Les dades personals són recollides i gestionades per Bellpuig Online amb la finalitat de facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre el Lloc Web i l’Usuari o el manteniment de la relació establerta en els formularis que aquest emplena o per atendre una sol·licitud o consulta.

 

Així mateix, les dades podran ser utilitzades amb una finalitat comercial de personalització, operativa i estadística, i activitats de l’objecte social de Bellpuig Online, així com per a l’extracció, emmagatzematge de dades i estudis de màrqueting per adaptar els Continguts oferts a l’Usuari, així com per millorar la qualitat, funcionament i navegació del Lloc Web.

 

En el moment de l’obtenció de les dades personals, s’informarà a l’Usuari sobre la finalitat o finalitats específiques del tractament al qual es destinaran les dades personals; és a dir, l’ús o usos que es donaran a la informació recollida.

 

Períodes de conservació de dades personals

Les dades personals només es conservaran durant el temps mínim necessari per a les finalitats del seu tractament i, en tot cas, només durant el següent termini: 12 mesos, o fins que l’Usuari sol·liciti la seva supressió.

 

En el moment de l’obtenció de les dades personals, s’informarà a l’Usuari sobre el termini durant el qual es conservaran les dades personals o, quan això no sigui possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini.

 

Destinataris de dades personals

Les dades personals de l’Usuari no seran compartides amb tercers.

 

En tot cas, en el moment en què s’obtinguin les dades personals, s’informarà a l’Usuari sobre els destinataris o categories de destinataris de les dades personals.

 

Dades personals de menors d’edat

Respectant el que disposen els articles 8 del RGPD i 7 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals, només els majors de 14 anys podran atorgar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals de manera lícita per part de Bellpuig Online. Si es tracta d’un menor de 14 anys, serà necessari el consentiment dels pares o tutors per al tractament, i això només es considerarà lícit en la mesura que ho hagi autoritzat.

 

Secretisme i seguretat de les dades personals

Bellpuig Online es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, d’acord amb el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides, de manera que es garanteixi la seguretat de les dades personals i eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de les dades personals transmeses, emmagatzemades o tractades d’una altra manera, o comunicació no autoritzada o accés a aquestes dades.

 

El lloc web disposa d’un certificat SSL (Secure Socket Layer), que garanteix que les dades personals es transmetin de forma segura i confidencial, com la transmissió de dades entre el servidor i l’usuari, i en retroalimentació, totalment encriptada o xifrada.

 

No obstant això, atès que Bellpuig Online no pot garantir la impregnació d’Internet o l’absència total de hackers o altres persones que accedeixin fraudulentament a dades personals, el Responsable del Tractament es compromet a informar a l’Usuari sense dilació indeguda quan es produeixi una violació de la seguretat de les dades personals que pugui comportar un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques. Seguint el que estableix l’article 4 del RGPD, s’entén per violació de la seguretat de les dades personals qualsevol violació de la seguretat que causi la destrucció accidental o il·legal, pèrdua o alteració de les dades personals transmeses, emmagatzemades o tractades d’una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

 

Les dades personals seran tractades com a confidencials pel Responsable del tractament, que es compromet a informar i garantir mitjançant una obligació legal o contractual que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, associats i qualsevol persona a qui faci accessible la informació.

 

Drets derivats del tractament de dades personals

L’Usuari té sobre Bellpuig Online i podrà, per tant, exercir davant el Responsable del Tractament els següents drets reconeguts en el RGPD i llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals:

 

Dret d’accés: És el dret de l’Usuari obtenir confirmació de si Bellpuig Online està tractant o no les seves dades personals i, si és així, a obtenir informació sobre les seves dades personals específiques i el tractament que Bellpuig Online ha realitzat o realitza, així com, entre d’altres, la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i els destinataris de les comunicacions realitzades o previstes de les mateixes.

Dret de rectificació: És el dret de l’Usuari a modificar les seves dades personals que resultin ser inexactes o, tenint en compte les finalitats del tractament, incompletes.

Dret de supressió (“dret a l’oblit”): És el dret de l’Usuari, sempre que la legislació vigent no estableixi el contrari, a obtenir la supressió de les seves dades personals quan aquestes deixin de ser necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides o tractades; L’Usuari ha retirat el seu consentiment al tractament i aquest no té una altra base legal; l’Usuari s’oposa al tractament i no hi ha cap altre motiu legítim per continuar amb el mateix; Les dades personals han estat tractades il·legalment; les dades personals s’han de suprimir en compliment d’una obligació legal; o les dades personals s’han obtingut com a conseqüència d’una oferta directa de serveis de la societat de la informació a un menor de 14 anys. A més de suprimir les dades, el Responsable del Tractament, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seva implementació, ha de prendre les mesures raonables per informar els responsables que estan tractant les dades personals de la sol·licitud de l’interessat per eliminar qualsevol enllaç a aquestes dades personals.

Dret a la limitació del tractament: És el dret de l’Usuari a limitar el tractament de les seves dades personals. L’Usuari té dret a obtenir la limitació del tractament quan qüestioni l’exactitud de les seves dades personals; el tractament és il·legal; El responsable del tractament ja no necessita les dades personals, però l’Usuari les necessita per fer reclamacions; i quan l’Usuari s’hagi oposat al tractament.

Dret a la portabilitat de les dades: En el cas que el tractament es realitzi per mitjans automatitzats, l’Usuari tindrà dret a rebre del Responsable del Tractament les seves dades personals en un format estructurat, d’ús comú i llegible per màquina, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament. Sempre que sigui tècnicament possible, el Responsable del Tractament transmetrà les dades directament a aquest altre responsable del tractament.

Dret d’oposició: És el dret de l’Usuari a no realitzar el tractament de les seves dades personals o a cessar el tractament dels mateixos per part de Bellpuig Online.

Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils: És el dret de l’Usuari a no ser objecte d’una decisió individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals, inclosa l’elaboració de perfils, existents llevat que s’estableixi el contrari per la legislació vigent.

Així, l’Usuari podrà exercir els seus drets mitjançant comunicació escrita dirigida al Responsable del Tractament amb la referència “RGPD-https://www.bellpuigonline.cat”, especificant:

 

Nom, cognoms de l’Usuari i còpia del DNI. En els casos en què s’admeti representació, també serà necessari identificar pels mateixos mitjans la persona que representa l’Usuari, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda per qualsevol altre mitjà vàlid en dret que acrediti la identitat.

Sol·licita amb els motius concrets de la sol·licitud o informació a la qual vols accedir.

Adreça a l’efecte de notificacions.

Data i signatura del sol·licitant.

Qualsevol document que acrediti la sol·licitud que facis.

Aquesta sol·licitud i qualsevol altre document adjunt es poden enviar a la següent adreça i/o correu electrònic:

 

Adreça postal: Alcalde Sala, N.30

 

Correu electrònic: info@bellpuigonline.cat

 

Enllaços a llocs web de tercers

El Lloc Web pot incloure hipervincles o enllaços que permeten l’accés a pàgines web de tercers diferents de Bellpuig Online, i per tant no són operats per Bellpuig Online. Els titulars d’aquests llocs web tindran les seves pròpies polítiques de protecció de dades, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privacitat.

 

Reclamacions a l’autoritat de control

En el cas que l’Usuari consideri que es produeix un problema o vulneració de la normativa vigent en la forma en què s’estan tractant les seves dades personals, tindrà dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant una autoritat de control, en particular, en l’Estat en què tingui el seu domicili habitual, lloc de treball o lloc de la presumpta infracció. En el cas d’Espanya, l’autoritat de control és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es).

 

  1. ACCEPTACIÓ I MODIFICACIÓ D’AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

És necessari que l’Usuari hagi llegit i estigui satisfet amb les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal contingudes en la present Política de Privacitat, així com que accepti el tractament de les seves dades personals perquè el Responsable del tractament pugui procedir a la mateixa en la forma, durant els terminis i per a les finalitats indicades. La utilització del lloc web implicarà l’acceptació de la Política de Privacitat del mateix.

 

Bellpuig Online es reserva el dret de modificar la seva Política de Privacitat, segons els seus propis criteris, o motivada per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Els canvis o actualitzacions d’aquesta Política de Privacitat no seran notificats explícitament a l’Usuari. Es recomana a l’Usuari que consulti aquesta pàgina periòdicament per conèixer els últims canvis o actualitzacions.

 

La present Política de Privacitat s’ha actualitzat per adaptar-se al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, de protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals.